Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain.

Vivian Greene

ชีวิตไม่ใช่การรอให้พายุพัดผ่านไป แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเต้นรำกลางสายฝน