If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.

Nelson Mandela

ถ้าคุณคุยกับใครสักคนด้วยภาษาที่เขาเข้าใจ คำพูดเหล่านั้นจะไปถึงสมองของเขา

แต่ถ้าคุณคุยด้วยภาษาของเขา มันจะส่งไปถึงหัวใจ