ฝึกออกเสียงอย่างถูกต้อง

Phonics Programme

จากประสบการณ์ตรงในการสอนพื้นฐานอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษให้เด็กเล็ก และเด็กวัยเรียนของ อ. ผึ้ง การใช้หลักโฟนิกส์ช่วยให้เด็กเริ่มต้นได้ถูกต้อง และเพิ่มความมั่นใจในการพูด-ฟัง-อ่าน-เขียน เมื่อเรียนชั้นสูงขึ้น

เรียนง่าย สนุก จำนาน

Phonics Cards

เรียนสนุก เข้าใจง่าย ไม่ลืม ด้วยแบบเรียน และแบบฝึกหัดโฟนิกส์ ที่ไม่เน้นการท่องจำ แต่เน้นความเข้าใจ ทำให้อ่านภาษาอังกฤษได้คล่องและเขียนสะกดได้แม่นยำ

%d bloggers like this: